Štatút súťaže

Mecom gril „Bam bam to na gril“

Preambula

Účelom tohto štatútu je záväzne upraviť pravidlá spotrebiteľskej súťaže s názvom Mecom gril „Bam bam to na gril“. Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej spotrebiteľskej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky tejto súťaže (ďalej aj  ako „štatút“).

1. Účel súťaže, organizátor súťaže, technický servis súťaže, miesto konania súťaže, účastníci súťaže

1.1. Účelom spotrebiteľskej súťaže Mecom gril „Bam bam to na gril“ je propagácia a podpora predaja produktov organizátora súťaže.

1.2. Organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť MECOM GROUP s.r.o., so sídlom Poľná 4, 066 01 Humenné, IČO: 31735151, zapísaná v  Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 3357/P, emailový kontakt: sutaz@mecom.sk, tel. kontakt: 0903/218357, kontaktný formulár organizátora súťaže  sa nachádza na hornej lište súťažnej webstránky, v časti kontakty  (ďalej aj ako „organizátor súťaže“).

1.3. Technický servis súťaže zabezpečuje obchodná spoločnosť AlejTech, spol. s r.o. so sídlom Revolučná 29, 821 04 Bratislava, IČO: 36291374, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40151/B.

1.4. Súťaž   na základe tohto štatútu bude prebiehať na území Slovenskej republiky. 

1.5. Súťaže sa môže zúčastniť každý spotrebiteľ - fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila 18 rokov veku najneskôr v deň uskutočnenia súťažného nákupu,  okrem osôb, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k organizátorovi súťaže a okrem osôb blízkym k týmto osobám v zmysle §116 zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“).  Spotrebiteľ, ktorý nespĺňa podmienky účasti v súťaži bude zo súťaže vylúčený.  

2. Začiatok a ukončenie súťaže (termín súťaže)

2.1. Súťaž s názvom Mecom gril „Bam bam to na gril“ bude prebiehať v termíne od 1.5.2022 (od 00:00:00 hod. dňa 1.5.2022) do 30.06.2022 (do 23:59:59 hod. dňa 30.06.2022)

3. Výrobky organizátora súťaže zapojené do súťaže 

3.1. Do súťaže sú zapojené tieto výrobky organizátora súťaže:

Názov výrobku Hmotnosť MJEAN

Mecom Klobásky bavorské 

190 g

KS

8586003446035

Mecom Klobásky so syrom

190 g

KS

8586003446110

Mecom Klobásky pikant

190 g

KS

8586003446073

Mecom Špirála pikant

190 g

KS

8586003446011

Mecom Klobásky mix

190 g

KS

8586003446134

(ďalej aj ako „produktový rad Mecom gril klobásky 190g“ alebo „súťažné výrobky“) 

4. Pravidlá súťaže

4.1. Do súťaže sa môže spotrebiteľ, ktorý spĺňa podmienky účasti v súťaži, zapojiť nákupom minimálne 1ks výrobku z produktového radu Mecom gril klobásky 190g   viď uvedený zoznam v období trvania termínu súťaže a súčasne splnením ďalej uvedených podmienok v termíne trvania súťaže. 

4.2. Po zakúpení súťažného výrobku spotrebiteľ odlepí dvojvrstvovú súťažnú samolepku na obale produktu. Vo vnútri samolepky je umiestnený jedinečný súťažný kód. V prípade výhry je potrebné preukázať sa samolepkou s výherným jedinečným kódom alebo pokladničným dokladom o nákupe súťažného výrobku v čase trvania súťaže. Preto je potrebné ponechať si ich. Samolepkou s jedinečným súťažným kódom je potrebné sa preukázať aj v prípade uvedenom v bode 4.5. 

4.3. Pokiaľ má  spotrebiteľ záujem zúčastniť sa spotrebiteľskej súťaže,  musí navštíviť webovú stránku www.mecomsutaz.sk na ktorej si registráciou založí konto. Súťažiaci vyplní svoje údaje v nasledujúcom rozsahu :  emailová adresa, meno a priezvisko, telefónne číslo a registračné heslo. Následne musí spotrebiteľ odkliknutím určených políčok   vysloviť svoj súhlas:   s podmienkami súťaže, s oboznámením sa so štatútom súťaže a s podmienkami (informáciami) o ochrane osobných údajov súťažiaceho a so spracovaním osobných údajov.  Informácie o ochrane osobných údajov súťažiaceho tvoria samostatnú prílohu tohto štatútu súťaže a nachádzajú sa na webovom sídle https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31735151/sk/zakladne-informacie

Do súťaže budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte.  

Po prihlásení sa do vytvoreného konta, zadá súťažiaci do vyznačeného poľa jedinečný kód, ktorý sa nachádza vo vnútornej časti dvojvrstvovej samolepky,  ktorá je umiestnená na prednej časti na obaloch súťažných výrobkov produktového radu Mecom gril klobásky 190g . Po jeho zadaní zaznie a farebne sa v texte zvýrazní časť refrénu pesničky, ktorá je súčasťou reklamnej kampane. Text pesničky z reklamnej kampane má zábavný charakter a nie je potrebné ho nikam ďalej vkladať.

Už pri prvom zadaní jedinečného súťažného kódu, je súťažiaci zaradený do žrebovania   o menšie výhry : reproduktor Auna streetstar 12 alebo slúchadlá JBL Tune.

Do žrebovania o hlavnú výhru e-bike Ghost ASX Base 130, je potrebné vložiť 4 jedinečné  súťažné kódy, teda účasť do žrebovania o hlavnú výhru je podmienená nákupom 4 súťažných výrobkov z produktového radu Mecom gril klobások 190g. 

Do žrebovania o výhry sa súťažiaci dostáva každým nákupom a vložením jedinečného súťažného  kódu do vytvoreného konta. Avšak ak súťažiaci zadá 4 jedinečné súťažné  kódy do svojho konta, je zaradený 3krát do žrebovania o menšie výhry a 1krát o hlavnú výhru. Do súťaže sa môže súťažiaci zapojiť opakovane a takýmto spôsobom môže zvyšovať svoju šancu na výhru. Teda pri zadaní v poradí prvých troch  jedinečných súťažných kódov je súťažiaci zaradený do žrebovania o menšie výhry a zadaním v poradí štvrtého jedinečného súťažného kódu je súťažiaci zaradený do žrebovania o hlavnú výhru a takto opakovane. 

4.4. Súťažiaci bude registráciou podľa bodu 4.3. a vložením oprávnených jedinečných súťažných kódov, pokiaľ spĺňa všetky podmienky tohto štatútu pre účasť v súťaži a pokiaľ formulár bude technickému správcovi doručený v termíne konania súťaže,  zaradený do súťaže.  

4.5. V prípade, ak po zadaní jedinečného súťažného kódu v zmysle bodu 4.3. dostane súťažiaci   oznam  „Súťažný kód bol už použitý“ alebo iný obdobný oznam, je potrebné, aby súťažiaci  bezodkladne kontaktoval  organizátora súťaže telefonicky alebo prostredníctvom  kontaktného formulára v časti kontakty na hornej lište súťažnej webstránky. V takomto prípade je potrebné,  aby si súťažiaci ponechal samolepku s jedinečným súťažným kódom, ktorou sa následne preukáže.

4.6. Do súťaže budú zaradení tí spotrebitelia, ktorí splnia podmienky uvedené v tomto štatúte. 

4.7. O zaradení spotrebiteľa do súťaže rozhoduje organizátor. 

5. Výhercovia  a výhry

5.1. Spomedzi všetkých súťažiacich resp. všetkých súťažných kódov zaradených do súťaže   budú po skončení súťaže najprv v prvom kole vyžrebovaní náhodným výberom 45 výhercovia, ktorí spĺňajú podmienku účasti v súťaži podľa tohto štatútu, pričom v prvom kole sa budú žrebovať menšie výhry. Následne v druhom kole budú vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí spĺňajú podmienku účasti v súťaži podľa tohto štatútu pre hlavnú výhru. V prvom kole prebehne žrebovanie výhercov o menšie ceny, do žrebovania  sú zapojení súťažiaci po vložení prvého až tretieho  unikátneho súťažného kódu, vrátane všetkých ďalších opakovaných nákupov. Ku každému vyžrebovanému výhercovi, teda ku každému súťažnému unikátnemu kódu  bude priradená jedna cena a to podľa poradia vyžrebovania a výhier v poradí uvedenom v bode 5.3. Teda prví 30-ti vyžrebovaní výhercovia získavajú slúchadlá JBL Tune a  v poradí ďalší 15-ti výhercovia získavajú reproduktor Auna Streetstar 12. Z osobitného zoznamu súťažiacich spĺňajúcich podmienku nákupu štyroch produktov, vrátane všetkých ďalších opakovaných nákupov budú následne vyžrebovaní v druhom kole prví traja výhercovia, ktorí získavajú e-bike  Ghost ASX Base 130, ide o hlavnú výhru uvedenú v bode 5.4. 

Pre odstránenie prípadných nejasnosti príkladom uvádzame, že ak si napr. spotrebiteľ kúpi 9 súťažných výrobkov a zaregistruje v súlade s týmto štatútom všetkých 9 unikátnych súťažných kódov, bude zaradený do žrebovania 7x o menšie výhry a 2x o hlavnú výhru, a napr. pri 7 súťažných výrobkov bude zaradený do žrebovania 6x o menšie výhry a 1x o hlavnú výhru. 

5.2. Žrebovanie výhercov uskutoční žrebovacia komisia v počte  3 osôb ustanovená organizátorom súťaže. Žrebovanie sa uskutoční do 7 pracovných dní po ukončení súťaže. Pričom posledným dňom konania súťaže je 30.06.2022 (do 23:59:59).

5.3. Výhry zaradené do žrebovania  o menšie výhry

5.3.1. slúchadlá JBL Tune : počet 30x

5.3.2. reproduktor Auna Streetstar 12 : počet 15x

5.4. Hlavná výhra spotrebiteľskej súťaže

5.4.1. e-bike Ghost ASX Base 130 : počet  3x

5.5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovania aj náhradných výhercov, pre prípad, že výhercovia z prvého kola zlosovania nepreukážu nárok na výhru, alebo si výhru neuplatnia. Pri žrebovaní o menšie výhry budú vyžrebovaní aj 10 náhradní výhercovia, pri žrebovaní o hlavnú výhru budú vyžrebovaní 3 náhradní výhercovia. V prípade, že vznikne nárok na výhru náhradnému výhercovi, bude ho usporiadateľ kontaktovať do 1.8.2022. Náhradný výherca  následne do 10 dní bude musieť predložiť  samolepku s výherným kódom, alebo pokladničný doklad svedčiaci o  zakúpení súťažných produktov v čase trvania súťaže (t.j. účtenky o súťažnom nákupe). Prípadní  náhradní výhercovia budú kontaktovaní v poradí, v akom boli vyžrebovaní.   

6. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výhier  

6.1. Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže a boli vyžrebovaní   za výhercov, sa stávajú  výhercami cien uvedených v bode 5.3. a 5.4 v poradí uvedenom v bode 5.1. tohto štatútu.  

6.2. Mená a priezviská víťazných súťažiacich budú zverejnené najneskôr do 8   pracovných dní po ukončení súťaže na webstránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk. Výhercovia budú následne emailom, alebo telefonicky   informovaní o výhre a budú vyzvaní organizátorom súťaže na predloženie originálu pokladničného dokladu o súťažnom nákupe alebo súťažnej samolepky z produktov uvedených v časti 3.1. Ďalej budú vyzvaní na doplnenie údajov v rozsahu : adresa bydliska (za účelom odovzdania výhry), dátumu narodenia (za účelom zistenia podmienky súťaže a to dovŕšenia 18 rokov veku)  a taktiež budú  oboznámení o spôsobe odovzdania výhry.  V prípade, ak súťažiaci nedoručí originál pokladničného dokladu o súťažnom nákupe, alebo samolepku s výherným kódom  organizátorovi (osobne alebo poštovou zásielkou), v lehote do 10 pracovných dní, odo dňa, kedy bude kontaktovaný organizátorom, stráca nárok na výhru.   

Výhra sa doručuje výhradne na meno súťažiaceho. V prípade, ak výherca neoznámi organizátorovi súťaže v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia emailu alebo od uskutočnenia telefonátu od organizátora súťaže, v ktorom bude vyzvaný na doplnenie údajov,   požadované informácie, stráca nárok na výhru. Email sa považuje za doručený výhercovi nasledujúci deň po dni jeho odoslania zo strany organizátora súťaže. Výherca, ktorému sa nepodarí výhru doručiť alebo výhru odmietne prevziať, stráca nárok na výhru a tá prepadá v prospech organizátora súťaže, bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. 

6.3. Predložený pokladničný doklad musí zahŕňať nákup súťažného produktu uvedeného  v časti 3.1 v čase trvania spotrebiteľskej súťaže.   Súťažný kód na predloženej samolepke sa musí zhodovať s vloženým výherným jedinečných súťažným kódom v konte súťažiaceho na webstránke www.mecomsutaz.sk. Nárok na výhru stačí preukázať  jedným z uvedených variant, teda pokladničným dokladom alebo samolepkou s výherným kódom. Pokiaľ výherca pokladničný doklad s požadovanými údajmi, alebo samolepku s výherným kódom   nepredloží stráca nárok na výhru bez náhrady.    

7. Odovzdanie výhier   

7.1. Výhercom budú výhry doručené Slovenskou poštou alebo kuriérom. Výhry organizátor doručuje výlučne na území SR. Výhry budú výhercom doručované maximálne do 30 kalendárnych dní od potvrdenia  nároku na výhru. Nárok na výhru potvrdí usporiadateľ súťažiacemu po splnení podmienok  uvedených v častiach 6.2 a 6.3.

7.2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom doručené v súlade s pravidlami súťaže. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov nezávislých od vôle organizátora súťaže, kedy výherca nesplní podmienky podľa tohto štatútu, prepadajú v prospech organizátora. 

7.3. Spotrebiteľ, ktorý nespĺňa podmienky účasti v súťaži bude zo súťaže vylúčený a to aj v priebehu súťaže a prípadná jeho výhra prepadá organizátorovi súťaže. 

7.4. Výmena cien alebo vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier právnou cestou nie je možné. 

8. Spracovanie osobných údajov  súťažiacich

8.1. Súťažiaci zaregistrovaním sa do súťaže Mecom gril „Bam bam to na gril“ prostredníctvom webovej stránky www.mecomsutaz.sk udeľuje organizátorovi súťaže v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu : emailová adresa, meno, priezvisko a telefónne číslo a u výhercov súťaže aj bydlisko a dátum narodenia a to za účelom účasti v súťaži vrátane vyhodnotenia súťaže, kontaktovania účastníkov súťaže, odovzdania cien. Súťažiaci súčasne udeľuje súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na webovej stránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk,  v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca súťaže (viď bod 6.2. štatútu)  

8.2. Súťažiaci poskytujú svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu na dobu určitú, a to 1 rok od vyhlásenia súťaže. Svoj súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému organizátorovi súťaže. V prípade odvolania súhlasu v priebehu trvania súťaže, resp. pred odovzdaním výhier, účasť súťažiaceho v súťaži automaticky zaniká, t. j. organizátor súťaže nebude môcť umožniť takémuto súťažiacemu ďalšie pokračovanie v súťaži, ako ani prevzatie výhry v prípade vyžrebovania tohto súťažiaceho v súťaži.

8.3. Organizátor súťaže je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR oprávnený spracúvať vyššie uvedené osobné údaje súťažiacich pre marketingové a reklamné účely organizátora súťaže a v rámci publikovania informácií z tejto súťaže v oznamovacích prostriedkoch, a to na dobu počas trvania súťaže, ako aj po jej uplynutí bez nároku na finančnú náhradu súťažiaceho. Účastník súťaže má právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu jeho osobných údajov, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla organizátora súťaže alebo na e-mailovú adresu sutaz@mecom.sk. 

8.4. Všetky informácie súvisiace s ochranou osobných údajov súťažiacich, vrátane práv súťažiacich ako dotknutých osôb, sú súťažiacim sprístupnené na webovej stránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk  v časti Štatút súťaže  a Informácie o  ochrane osobných údajov.

9. Osobitné ustanovenia 

9.1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, vrátane obdobia jej trvania; organizátor súťaže je oprávnený tiež spotrebiteľskú súťaž v odôvodnených prípadoch predčasne ukončiť. 

9.2. Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok súťaže, vrátane obdobia jej trvania alebo jej predčasného ukončenia sa vyžaduje, aby táto zmena bola zverejnená spôsobom, ktorým bol zverejnený tento štatút, t. j. na internetovej stránke organizátora súťaže www.mecomsutaz.sk.

9.3. V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch (letákoch)  alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom štatútu platí znenie tohto štatútu.  Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s týmto štatútom súťaže.

Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú počas doby trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na súťažnom webe www.mecomsutaz.sk

10. Zdaňovanie nepeňažnej  výhry

10.1. Výhry prijaté z reklamných súťaží podliehajú dani z príjmov v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, okrem výhier v hodnote neprevyšujúcej sumu 350,00 Eur, ktoré sú podľa ust. § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení oslobodené od dane z príjmov.

10.2. Organizátor súťaže upozorňuje súťažiacich, že hodnota jedného druhu nepeňažnej   výhry uvedenej v bode 5.4. tohto štatútu presahuje sumu 350,00 EUR a to hodnota výhry e-bike Ghost ASX Base 130 ktorá  je 3 960 EUR s DPH.  Hodnotou tejto výhry   je obstarávacia cena.

10.3. Nepeňažné výhry zdaňuje fyzická osoba – výherca cez daňové priznanie dani z príjmov podané za príslušné daňové obdobie. Ak príjem z výhry presiahne sumu 350 EUR, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 EUR. Základom dane z tohto druhu príjmu sú zdaniteľné príjmy znížené o zaplatené poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bol daňovník povinný z tohto príjmu zaplatiť.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tento štatút je uložený v sídle organizátora súťaže a zverejnený na webovej stránke www.mecomsutaz.sk  po dobu trvania súťaže. 

11.2. Prílohou tohto štatútu sú Informácie o  ochrane osobných údajov.  

 

 

                                                     V Bratislave, dňa 1.5.2022

MECOM GROUP s.r.o.


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.